Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar.
Avstå från högljudda aktiviteter (t ex renoverings- och underhållsarbeten) mellan klockan 18.00–08.00 på vardagar och 18.00–10.00 under lördag/söndag och helgdagar.
Mellan kl 22.00 till kl. 08.00 ska det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Huset är lyhört vilket gör att musik, sång, dans och tunga steg hörs mellan lägenheterna. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljud efter kl 22.

Vid renovering
* Informera och i förekommande fall sök tillstånd från styrelsen innan renoveringen påbörjas. Använd mejl .
* Informera grannarna inför en renovering och gärna med tidplan och förvarning om bullriga arbeten, visa hänsyn tidiga mornar, kvällar och helger. Lapp i brevlådan och/eller på anslagstavlan i porten. 
* Städa av trapphus och hiss när så behövs, kanske dagligen.
* Undvik att ställa stora avfallssäckar eller motsvarande utanför porten (annat än någon dag), speciellt natt mellan torsdag och fredag då det är städgata. 
* Ett bra sätt att informera är att lägga lapp med tidplan etc för renoveringen i brevlådorna och/eller på anslagstavlan i porten. 
* Tänk också på att vi har en hyresgäst i markplanet, Aprendere Skolor (Min Skola), som dagtid bedriver skolverksamhet. Om ni utför arbeten i huset som bullrar måste ni föra en aktiv dialog med skolan (minst 14 dagar innan renovering) så att deras verksamhet inte störs.
* Läs vidare under rubriken "Underhållsansvar".

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 
Observera att fläktar aldrig får anslutas direkt in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Det är alltså inte tillåtet att t ex dra ett spirorör från köksfläkten in i en av husets ventilationskanaler. Husets ventilationssystem klarar inte av det tryck som uppstår och risk finns att ventilationen i hela huset störs eller sätts ur spel.  
Läs vidare under rubriken "Underhållsansvar".

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador (t ex genom läckage) är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas och övriga grannar dit vattnet letar sig.
Läs vidare under rubriken "Underhållsansvar".

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Nattetid kan du ringa Fastighetsägarna Service om din granne vägrar dämpa sig efter att du har sagt till. Mellan kl 08.00 och 22.00 är det tillåtet att spela musik etc, men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Se till att gårdsgrindar stängs. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet så vi kan nå dig.

Vett och etikett för hissåkaren
Vad ska man tänka på för att underhållskostnaden ska vara låg och säkerheten hög? Vi ringde till några av stans hissrepara­törer för svar. 

* Skydda hisskorgen invändigt med masonit och skyddspapper om du ska använda den vid en flytt. Annars kan det bli fula märken och repor.
* Åk inte fler i hissen än vad som är tillåtet. Bara för att ni får plats fem personer, behöver det inte betyda att hissen är gjord för så många.
* Lasta inte hissen för tungt, varken med människor eller möbler. Då orkar inte hissen bromsa utan glider för långt ned vilket leder till stopp eller i värsta fall olyckor. 

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum. 

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor eller skor även om det är för en kort stund. 

Tvättstuga
Föreningen har tvättstuga i källarplanet. Boka med tvättkolv och max 1 pass åt gången. Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa nattsömnen för dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner. Placera även tvättkolv i parkerings-läge så du inte oavsiktligt står som bokad för samma datum nästa månad.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar, barnvagnar och rullatorer kan förvaras i cykelrummet på källarplanet.

Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. 
Mopeder och Motorcyklar får endast parkeras på gatan.

Gården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning. Lägg aska i plåthinken och töm endast plåthinken i soporna om askan är helt sval.

Hushållssopor
Använd sopnedkast. Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. 

Sopsortering
Finns rum i källaren. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall för får inte ställas på golvet om sopkärlen är fulla. Behåll avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av sopkärlen har gjorts. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering kostar föreningen pengar.

Grovsopor
Möbler, elektronik och annat skrymmande avfall kan lämnas i container som beställs av föreningen ett par gånger om året. Detta utannonseras till alla boende någon vecka innan container kommer. Du kan även lämna grovsopor kostnadsfritt t ex på Roslagstulls återvinningscentral som ligger närmast.

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergi lampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får  du personligen lämna på närmaste återvinningscentral t ex Roslagstulls återvinningscentral.

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. 

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller på gården. Djur får ej rastas på gården. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur.

Om Du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.